การนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการ Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการ Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของบุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก