การวิพากษ์และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัด การวิพากษ์และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
ณ หอประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก