ตลาดนัดหนูน้อยวิถีไทย. . 2563

ตลาดนัดหนูน้อยวิถีไทย. . 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อยวิถีไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการซื้อขาย การฝึกอาชีพ และเรียนรู้เรื่องเงินตรา เป็นต้น
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นร้านค้า จำนวน 6 ร้าน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซื้อ ขาย ร่วมกัน

ตลาดนัดหนูน้อยวิถีไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก