การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2/63

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 โดย ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูภาพทั้งหมด ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก