คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม 2564

รับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

…………………………………………………………………………………………………………

                 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมูลนิธิคุณพุ่ม และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการทุกประเภท ในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในเขตจังหวัดตาก จำนวน ๑๒๒ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )  

              ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก จึงประกาศรับสมัครเด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อขอรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รายละเอียด ดังนี้

          ๑. วัตถุประสงค์

               เพื่อให้เด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

          ๒. สถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่

                    ๒.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังตาก เลขที่ ๒๐๓  หมู่ที่ ๗ ตำบล ป่ามะม่วง

อำเภอ เมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ – ๕๑๒๘๒๔

                    ๒.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด เลขที่ ๑/๒๒

ถนนราชการราษฎรดำริ ๑ ตำบลแม่สอด   อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ๖๓๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๓๓๗๒

          ๓. ระยะเวลาการรับสมัคร

     รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ

โดยถือกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นอันสิ้นสุดการรับสมัคร

๔. คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์

                    .๑ เป็นเด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการ ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดตากจริง

          ๔.๒ เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) เพื่อพัฒนานักเรียน

                    ๔.๓ มีหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก  เป็นคนเชื้อชาติไทยและมีสัญชาติไทย

                    ๔.๔ ต้องมีบัตรคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ระบุประเภทความพิการชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น

                    ๔.๕ อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔

                    ๔.๖ เป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กพิการที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น ๆ

                    ๔.๗ การพิจารณาจะพิจารณาเด็กออทิสติก และเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรง มีฐานะยากจน มีความจำเป็นในการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งใบสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นอันดับแรก

                    ๔.๘ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของผู้สมัครขอรับทุนต้องดำเนินการรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนในส่วนที่ ๒ ของใบสมัครและลงนามสำเนาถูกต้องของเอกสารที่แบบทุกฉบับ

                    ๔.๙ ในส่วนของผู้รับรอง (ส่วนที่ ๓ ของใบสมัคร ) ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้รับรอง พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๑๐ กรณีผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม คือ พิจารณาผลการรายงานการใช้จ่ายตามสมุดรายงานทุนย้อนหลังในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการใช้จ่ายทุนตรงตามวัตถุประสงค์ และใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นอันดับแรก

                    ๔.๑๑ ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เกิน ๓ ครั้ง ทั้งนี้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก ให้คะแนนการกรอกข้อมูลตามส่วนประกอบของใบสมัครทุกข้อ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และถือเป็นอันสิ้นสุดในการคัดเลือก

                    ๔.๑๒ กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เกิน ๓ ครั้ง คณะกรรมการ พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องนำทุนการศึกษามาพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อต่อเนื่องด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และถือเป็นอันสิ้นสุดในการคัดเลือก

          ๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครขอรับทุน ( เอกสารพร้อมลงนามลายมือชื่อทุกฉบับ )

                    ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงเพื่อใช้ติดใบสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน

                    ๕.๒ สำเนาสูจิบัตรเด็ก

                    ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุของเด็กพิการที่ขอรับทุน (ถ้ามี)

                    ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ดูแลคนพิการตามที่ปรากฏในสมุดการจดทะเบียนคนพิการ

                    ๕.๕ สำเนาบัตรคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ของเด็กพิการที่ขอรับทุนที่ไม่หมดอายุ

๕.๖ หากไม่มีเอกสารหลักฐานตามรายการข้อ ๔.๕ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้

ได้รับทุนการศึกษา

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔

                    ๖.๑  ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

                    ๖.๒  ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด

                    ๖.๓  ประกาศ ณ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

๗. ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/ผู้สมัครที่เข้าสมัครขอรับทุนการศึกษา ณ หน่วยรับสมัคร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ ( COVID -19 ) วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จดบันทึกรายชื่อ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร ทั้งนี้ หากพบกรณี มีอุณภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศา หรือบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงการกักตัวขอไม่ให้เข้าสถานที่รับสมัครในวันที่มาขอรับสมัครเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙

๗. ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/ผู้สมัครที่เข้าสมัครขอรับทุนการศึกษา ณ หน่วยรับสมัคร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ ( COVID -19 ) วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จดบันทึกรายชื่อ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร ทั้งนี้ หากพบกรณี มีอุณภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศา หรือบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงการกักตัวขอไม่ให้เข้าสถานที่รับสมัครในวันที่มาขอรับสมัครเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙(COVID)

PDF files

ใบสมัครทุน64

ประกาศรับสมัครทุน-ปีการศึกษา-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก