การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

ลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 09.45 น.)

ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะที่มีรายชื่อเท่านั้น (ระบบจะอนุมัติผู้ที่มีรายชื่อ)
ผ่านระบบ Google Meet

รายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ห้องประชุมออนไลน์ google meet : obd-vuwb-iqw

ลงทะเบียน
https://forms.gle/DEd7ojhwJinbC1oZ9

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

เอกสารประกอบการประชุม

สำหรับใช้ในการเปลียนพื้นหลังในการประชุม ระบบ google meet 

รวมไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔