กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และฝึกการเป็นวิทยากร
โดยเดือนสิงหาคม 2564 นี้
มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 2 เรื่อง
1. เรื่องรู้จักยานยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
2. เรื่อง office syndrome

ใส่ความเห็น