การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก นำโดย นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครู ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้ารับการประเมินดังนี้
1.นายฐนธน ชุมอักษร
2.นายกิตติศักดิ์ กองคำสุข
3.นางสาวโสภาวรรณ มาลาฉ่ำ
4.นางสาวกัญญาพร ต่าดู
*โดยขณะเข้ารับการประเมิน ได้มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก