การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ”

การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้ครูในโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดตาก คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ และเขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งหมด ๗ สังกัด ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ทั้ง9ประเภทได้และได้รับวุฒิบัตรการคัดกรอง รหว่างวันที่7-9ตุลาคม2564
โดยมีการอบรมจำนวน5เรื่อง จำนวน22ชั่วโมงตามหลักสูตรการคัดกรอง

ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมร้อยละ80มีคะแนนหลังอบรมผ่าน80%และมีงานส่งครบทุกใบงาน

รายละเอียดเข้าร่วมการอบรม ลิ้งด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น