การประชุมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัดการประชุมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เพื่อนำข้อมูลนักเรียนส่งเข้าระบบฐานข้อมูล Big Data ในการใช้บริหารจัดการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก