ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ใส่ความเห็น