ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก รับการประกันคุณภาพภายนอก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ใส่ความเห็น