ขอรับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

ภาพ : การดำเนินการงานและโครงการตามกลยุทธ์ฯ

สำหรับครูที่ประสงค์ขอรับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อรับการประเมินในระดับสถานศึกษา ไปยังกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่อังคาร ที่31 พฤษภาคม 2565
ตามรายละเอียดคู่มือการคัดเลือกสถาศึกษาและสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี2565 โดยดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ ตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1e8ljac4iIaZo2tpRHHz4DptUtvXS0sDZ/view?usp=sharing

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก