ประกาศรับสมัคร “ทุนคุณพุ่ม 66”

ประกาศรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อให้เด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษา
ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
✅เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
✅ เป็นเด็กพิการทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนคนพิการ
✅ มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
✅ มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่จังหวัดตากจริง)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
📌 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังตาก เลขที่ ๒0๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ – ๕๑๒๘๒๔
📌 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด เลขที่ ๑/๒๒ ถนนราชการราษฎรดำริ ๑ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
หมายเลขโทรศัพท์ 0๕๕-๕๓๓๓๗๒

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/…/12Q…

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่https://tak-sp.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/ใบรับสมัครทุนคุณพุ่ม-2566.pdf

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก