ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

Content . .

  1. รวบรวมข้อมูลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่มารับบริการในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

  2. รายงานข้อมูลเด็กที่มารับบริการส่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  3. ประสานหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่

  4. จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
    พร้อมจัดระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ

แพทย์ส่งต่อเด็กป่วยในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับบริการด้านการศึกษาในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพร้อมใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด หรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่อาจเกิดอันตรายกับเด็กป่วย หรือครูผู้สอนแจ้งการอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านพร้อมทั้งกำหนดนัดให้มารับการรักษาในครั้งต่อไปให้กับครูของศูนย์การเรียนฯ ทราบเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป

  1. จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลพร้อมกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการช่วยเหลือที่เหมาะสม

  2. ประสานหน่วยงานซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ (อบจ./อบต./สาธารณสุข/พมจ./เทศบาล/รพ.)

โรงเลือด , โรคหอบ-หืด, โรคลมชัก, โรคไต, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคถุงน้ำดีตีบ, โรคตับอักเสบ, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว, โรคเบาหวาน,โรคทางสมอง, โรคทั่วไป

ข้อมูลการสำรวจนักเรียนที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ประมวลภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในโรงพยาบาล

โครงการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Video . .

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์การเรียนสำหรับโรงพยาบาล(เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง)

เอกสารแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล (เอกสารดาวน์โหลด)