หน่วยบริการแม่สอด

ตั้งอยู่ที่ 1/22 ถ.ราชการราษฎรดำหริ ต.แม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก 63110

New / Public

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ (หน่วยบริการแม่สอด)

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ (หน่วยบริการแม่สอด) ข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆภายในและนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด

นำเสนอ

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

เหตุผลความจำเป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เป็นสถานศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต     และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวย  ความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แก่คนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับ     คนพิการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทในจังหวัดตาก แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ   จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน ถูกแบ่งโดยเทือกเขาถนนธงชัยเป็นซีกตะวันออกและตะวันตก มีความยากลำบากในการเดินทาง โดยระยะทางจาก อำเภอแม่สอด ถึงอำเภอเมือง ประมาณ ๘๖ กิโลเมตร อีกทั้งผู้ปกครองของเด็กพิการในอำเภอแม่สอด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน ซึ่งการนำบุตรหลานไปรับบริการกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนั้น นอกจากจะต้องเดินทางในเส้นทางที่ยากลำบากแล้ว ผู้ปกครองยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งค่อนข้างสูง ในกรณีที่เด็กมีความพิการรุนแรง จำเป็นต้องจ้างเหมารถยนต์เพื่อรับส่ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการนำไปรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผู้ปกครองของเด็กพิการในอำเภอแม่สอดส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถนำบุตรหลานของตนไปรับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ทำให้เด็กพิการในพื้นที่อำเภอแม่สอดขาดการพัฒนา และจากข้อมูล เด็กพิการในอำเภอแม่สอด ขณะนี้ เด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอแม่สอด จำนวน ๔๐ คน เด็กพิการที่อยู่ตามบ้าน จำนวน  ๘   คน  และ เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเรียนร่วม  ต่าง ๆ จำนวน ๗๕๒  รวมทั้งสิ้น  ๘๐๐   คน ที่ต้องการได้รับบริการด้านการศึกษาพิเศษ

          จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก สาขาอำเภอ
แม่สอด  ขึ้น เพื่อให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ แก่เด็กพิการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

Map for Tak Special Education Center of Maesot

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาแม่สอด  ตั้งอยู่ที่  :  1/22 ถ.ราชการราษฎรดำหริ ต.แม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก 63110

แหล่งข้อมูล Social