กลุ่มบริหารวิชาการ

        1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
      	2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
      	3.งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม
3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 4.งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 5.งานหลักสูตร 6.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 7.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.งานทะเบียนนักเรียน 9.งานวัดผลและประเมินผล
10.งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้ 11.งานประกันคุณภาพการศึกษา
12.งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ(ระบบคูปองการศึกษา)
13.งานให้คำปรึกษาแนะแนวช่วยเหลือและส่งต่อ
14.งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
15.งานหน่วยบริการ
16.งานศูนย์บริการคนพิการ
17.งานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมสำหรับบุคคลออทิสติก
18.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
19.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

12.งานบริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)