กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

    	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ 
	3.งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
	4.งานการเงิน
	5.งานบัญชี
	6.งานพัสดุและสินทรัพย์
	7.งานควบคุมภายใน
	8.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
	9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าว / กิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ

Select Item