กลุ่มบริหารบุคคล

    	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
	3.งานทะเบียนประวัติบุคลากร
	4.งานพัฒนาครูและบุคลากร
	5.งานสวัสดิการครูและบุคลากร
	6.งานวินัยและรักษาวินัย
	7.งานพิจารณาความดี ความชอบ
	8.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	9.งานมาตรฐานวิชาชีพและ วิทยฐานะ
	10.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
	11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและเพศ

 

ที่

 

ตำแหน่ง

เพศ

 

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

1

ผู้บริหาร

2

3

5

2

ข้าราชการครู

7

25

32

3

พนักงานราชการ

3

8

11

4

ครูอัตราจ้าง

3

3

5

พนักงานธุรการ

1

1

6

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3

1

4

7

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1

23

24

รวม

16

64

80

                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 

รวม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด

ห้องเรียนคู่ขนาน

บุคคลออทิสติก

ศูนย์การเรียนรู้

ในโรงพยาบาล

หน่วยบริการ

7 หน่วย

ผู้บริหาร

4

1

5

ข้าราชการครู

22

8

2

32

พนักงานราชการ

5

3

2

1

11

ครูอัตราจ้าง

1

2

3

พนักงานธุรการ

1

1

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4

4

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

3

6

1

14

24

รวมทั้งสิ้น

39

18

6

2

15

80

 

 

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

Select Item

เลือกรายการที่ต้องการงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลการลา,งานพัฒนาครูและบุคลากร,เอกสารงานPLC)