คณะกรรมการการศึกษา

Board of Education

นาสมศักดิ์ แสงประเสริฐ

พระมหาสมบัติ ภททปัญโญ

ผู้แทนสงฆ์

นางสาวสุภาวดี แจ่มจันทร์

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายไพรฑูรย์ เรืองสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ

นางชัชฎาภรณ์  เลื่อนชิด

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธัญลักษณ์  ปาระท่า

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริกุล  จินดาเพชร

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศิริกุล  จินดาเพชร

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

Dual Heading Example

Insert a meaningful line to evaluate the headline.