หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจง
–  ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ Online : แหล่งข้อมูลภาพทั้งหมด ทุกกิจกรรม ทั้งจัดภายในและนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
–  กระทรวงศึกษาธิการ : ไฟล์เอกสาร ฟอร์มการขอใช้ต่างๆ ใบลา แบบบันทึกต่างๆ เป็นต้น
–  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ข้อมูลชุดคำสั่ง โดยแยกเป็นกลุ่มงานตามปีการศึกษา
–  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : กรอกข้อมูลเพื่อประสงค์ซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ มือถือ เป็นต้น
–  กลุ่มการศึกษากลุ่มคนพิการ : แหล่งข้อมูลภาพทั้งหมด ทุกกิจกรรม ทั้งจัดภายในและนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
–  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : ไฟล์เอกสาร ฟอร์มการขอใช้ต่างๆ ใบลา แบบบันทึกต่างๆ เป็นต้น
–  คุรุสภา : ข้อมูลชุดคำสั่ง โดยแยกเป็นกลุ่มงานตามปีการศึกษา
–  โทรทัศน์ครู : รายการโทรทัศน์ครู
–  รายงานงบทดลอง : รายงานการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
–  โปรแกรม IEP ONLINE : แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม IEP Online