personnel Information

โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

นายไพฑูรย์  เรืองสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิด

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า

รองผู้อำนวยการ

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

รองผู้อำนวยการ

นายปุญญพัฒน์ ทิโน

รองผู้อำนวยการ

นางจิตฎาภา เรืองสุวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวธัญดา เลิศเจริญพร

ตำแหน่ง ครู

นางกัญญมาศ  นิลเต่า

ตำแหน่ง ครู

นางนงลักษณ์ ยงสม

ตำแหน่ง ครู

นางสุกัญยา พรมอ้าย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวขนิษฐา กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรา เกตุขาว

ตำแหน่ง ครู

นายอภิชน เลื่อนชิด

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ

ตำแหน่ง ครู

นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชนกานต์ อินทะราชา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอารีรัตน์ อินทิยา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวโสภนา พรมเมือง

ตำแหน่ง ครู

นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ

ตำแหน่ง ครู

นางราตรี เขียวสีทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางพัชรินทร์ มารุนับ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจันจิรา เอื้องอ้าย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธินนันท์ ตุ่นวัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร วาอุทัศน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายมนตรี พรมอ้าย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธนนันทื นิลจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางปิ่นสุวรรณ ช่างแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางอินทิรา ชิตก้องไพร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวีรพงษ์ ตระกูลรุ่งอำไพ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ กองคำสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายฐนธน ชุมอักษร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวโสภาวรรณ มาลาฉ่ำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญพร ต่าดู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทธ เขียวมาก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรัตนา ชูช่าง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกอร์ปกุล ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวขันเงิน ซะซู

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ อุ่นปัญญา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุุภาวดี คำไขย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ี่ร้อยตรีวาริน นิ่มนวน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุวรรดี ศรีสะอางเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสุวิชนา ฐิตะสาร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายณัฐนนท์ แก้วปลั่ง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรา สุกใส

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นมณี

ตำแหน่ง อัตราจ้าง

นางสาวเนตรนภา เกตุทิม

ตำแหน่ง อัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา หอมสุด

ตำแหน่ง อัตราจ้าง

นางสาวทัสนันทน์ สุขประชาพันธุ์

ตำแหน่ง ธุรการ

นายกิรีฑา เครือฟั่น

ภารโรง

นางวสุรมย์ เทียมศรี

คนครัว

นายณัฏฐวัศวร์ แสนบุญเรือง

คนงาน

นายสมชาย ขันทอง

ยาม

นางสาวเมธินาถ ไกรรัตน์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเขมิกา ศรีกนกสายชล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกานต์ชนก เย็นดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริรัตน์ เพร็ชกำแหง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสยุมพร เขียวชะอุ่ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชมัยพร แซ่เตียว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางภานินี ปัญญาคม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรภนา ฉายานามชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวดวงทอง ประมวลสุข

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสมฤทัย อิ่มกระจ่าง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบุญชู สังขะจันทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจีรนันท์ คีรีพิพัฒน์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรนภา สำราญไพบูรณ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกานดา ไชยเลิศกุลพนา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกัญญาวีร์ ไชยเลิศกุลพนา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุรันต์ติกานต์ ธงชัยการกิจ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววันดี กวินธารา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววลินี วรวงษ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวดวงดี ติ๊บนา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนรินทร์ อินคำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิจิตร พงศ์ชัยคีรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอนงค์นาถ จำปาศิลป์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกาญจณี ใจชื้น

พี่เลี้ยงเด็กพิการ