ระบบลงทะเบียน

ภาพถ่ายท้ังหมด

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการประชุม วันศุกร์ (เช้า) ที่ 22 เมษายน 2565
– พิธีเปิดการติดตามตรวจสอบระบบประกันภายในฯ
– มาตราฐาน 1 , 2 , 3 นำเสนอ และข้อเสนอแนะ
– 

บันทึกการประชุม วันศุกร์ (บ่าย) ที่ 22 เมษายน 2565
– 
– 
– 

 

บันทึกการประชุม วันศุกร์ (เช้า) ที่ 23 เมษายน 2565
– การเขียนงาน ประจำปี2565
– การเขียนโครงการ ประจำปี2565
– 

 

บันทึกการประชุม วันศุกร์ (บ่าย) ที่ 23 เมษายน 2565
– การเขียนงาน ประจำปี2565
– การเขียนโครงการ ประจำปี2565
–