KruboomTeaching of July

เนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมด และชมวีดีโอการสอนย้อนหลังของเดือน กรกฎาคม 2564

กลับหน้าKruboom

Video . .

27/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา , วันแม่แห่งชาติ , วันออกพรรษา
และนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ต่อเนื่องในวันที่ 29/07/64 ในหัวข้อเรื่อง
– รู้จักคอมพิวเตอร์

22/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
วันวิสาขบูชา
และการตรวจ – เฉลยการบ้าน 10 ข้อ เรื่องการบวกเลข (ต่อเนื่องจากเมื่อวาน)

มอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ On-demand เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจำนวน 5 นาที

20/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ , 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล , 10 พ.ค. พืชมงคล
ตรวจเช็คเรื่องคณิตศาสตร์ การบวกเลข 5 ข้อ
ด้าน ม.2 ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ipad Smartphon

มอบหมายงานให้นักเรียนตั้งโจทย์ การบวกเลข 2หลัก Random 10ข้อ

19/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
6 เมษายน วันมหาจักรี และ13 เมษายน วันสงกรานต์
และตรวจเช็คแบบฝึกหัดการคิดคำนวณจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 5 ข้อ
สอนต่อเรื่องการบวกเลข 2หลัก โดยสามารถบวกจำนวนเกิน 10 ได้ทุกตัวเลข
มอบการบ้านให้นักเรียนจำนวน 3ข้อ

16/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
ขึ้น 15ค่ำ เดือน3 วันมาฆบูชา
และตรวจเช็คแบบฝึกหัดการคิดคำนวณจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 5 ข้อ

13/07/64

พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวันสำคัญต่างๆ 
ขึ้น 15ค่ำ เดือน3 วันมาฆบูชา
เรียนรู้เรื่องการคิดคำนวณ ด้านการบวกเลข 1หลัก 2หลัก 3หลัก ตามลำดับ

Link Other . .

วีดีโอวันสำคัญต่างๆ  (ก่อนเข้าสู่บทเรียน)

Picture . .

ภาพการสอน . .

ภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของครูบูม ทุกรูปแบบการสอน
– Online
– Onsite
– On Demand

ภาพผลงานนักเรียน . .

ภาพการส่งงานและผลงานต่าง ๆของนักเรียน
– Online
– Onsite
– On Demand

ตารางสอนของครูบูม