บันทึกการประชุม ประจำปี2565

วีดีโอการประชุมเดือนมกราคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วีดีโอการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนมิถุนายน 2565

วีดีโอการประชุมเดือนสิงหาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนสิงหาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนธันวาคม 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เปลี่ยนพื้นหลังในการร่วมประชุม

ภาพพื้นหลังเดือนมกราคม

ภาพพื้นหลังเดือนกุมภาพันธ์

ภาพพื้นหลังเดือนมีนาคม

ภาพพื้นหลังเดือนพฤษภาคม

ภาพพื้นหลังเดือนมิถุนายน

ภาพพื้นหลังเดือนสิงหาคมคม

  • ข้อตกลงการประชุม

    การประชุมเรียงเนื้อหาตามวาระการประชุม l หากมีข้อเสนอให้เปิดไมค์ตอบหลังจบหัวข้อนั้นๆ l ลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนการประชุม 15 นาที

  • ข้อควรระวัง

    ปิดไมค์ทุกครั้งเมื่อมีการประชุม ยกเว้นต้องการชี้แจง หรือมีข้อเสนอแนะ

  • อื่นๆเพิ่มเติม

    ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโหลดพื้นหลัง template .jpg เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Google Meet ได้ในทุกการประชุม