ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม

***สรุปผลการประชุมประจำเดือน ปี2564

Scan QR Code

Click!  join meeting

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกการประชุม ประจำปี2565

วีดีโอการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนมกราคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วีดีโอการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนมิถุนายน 2565

วีดีโอการประชุมเดือนสิงหาคม 2565

วีดีโอการประชุมเดือนสิงหาคม 2565

เปลี่ยนพื้นหลังในการร่วมประชุม

ภาพพื้นหลังเดือนมกราคม

ภาพพื้นหลังเดือนกุมภาพันธ์

ภาพพื้นหลังเดือนมีนาคม

ภาพพื้นหลังเดือนพฤษภาคม

ภาพพื้นหลังเดือนมิถุนายน

ภาพพื้นหลังเดือนสิงหาคมคม

  • ข้อตกลงการประชุม

    การประชุมเรียงเนื้อหาตามวาระการประชุม l หากมีข้อเสนอให้เปิดไมค์ตอบหลังจบหัวข้อนั้นๆ l ลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนการประชุม 15 นาที

  • ข้อควรระวัง

    ปิดไมค์ทุกครั้งเมื่อมีการประชุม ยกเว้นต้องการชี้แจง หรือมีข้อเสนอแนะ

  • อื่นๆเพิ่มเติม

    ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโหลดพื้นหลัง template .jpg เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Google Meet ได้ในทุกการประชุม