ภาพการอบรมวันที่1 อัพโหลดให้แล้วนะครับ (ท้ายสุดของหน้านี้)

องค์ความรู้ใหม่ การปฏิบัติงาน PR
New Pattern วารสารประจำเดือน
Change Facebook Page Cover and Profile Photos / Boot Page
Videos / Website / Instagram
Videos / Website / Instagram

knowledge content

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่1 เช้า)

กระบวนการทำงาน เทคนิค และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานให้กับการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

(วิทยากร : นางสาวศิริกุล จินดาเพชร)

. . . อ่านเพิ่มเติม

ความสำคัญและความจำเป็นงานการประชาสัมพันธ์ Chat GPT Padlet . . อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยการเข้าถึงของผู้รับสารในการเข้าถึงได้อย่างกว้าง . . อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากทั้ง 9 หน่วยบริการ . . อ่านเพิ่มเติม (8-10)

Num

Service Unite

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

1

อำเภอเมืองตาก

 1

 63

2

อำเภอบ้านตาก

 563

 637

3

อำเภอสามเงา

 132

 159

4

อำเภอวังเจ้า

 398

 424

5

อำเภอแม่สอด

 915

 959

6

อำเภอแม่ระมาด

449 

 

7

อำเภอท่าสองยาง

 237

 271

8

อำเภอพบพระ

 523

 553

9

อำเภออุ้มผาง

 139

 186

การสร้างเว็บไซต์หน่วยบริการของตนเอง (การสร้างอย่างง่าย) ด้วย Google Site โดยมีโครงสร้างที่ชัดเจน สภาพแวดล้อม อาคาร ห้องเรียน / การจัดการเรียนการสอน / บุคลากรและนักเรียน / ที่อยู่หรือพิกัด เป็นต้น (วิทยากร : นายฐนธน ชุมอักษร) . . อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่1 บ่าย) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

การสร้างแพลตฟอร์มวารสารประจำเดือน (journal template)
(วิทยากร : นายมนตรี พรมอ้าย) . . อ่านเพิ่มเติม

  • การทำภาพ Profile Facebook Page ใช้ขนาด 1:1 (แนะนำ720×720 px)
    แสดงในขนาด 170×170 พิกเซลในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ขนาด 128×128 พิกเซลในสมาร์ทโฟน และ 36×36 พิกเซลในฟีเจอร์โฟนส่วนใหญ่
  • การทำภาพ  Page Coverใช้ขนาด  (แนะนำ820×312 px) 

(วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรีวาริน นิ่มนวน)


 . . อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่2 เช้า) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

การแก้ไข ตรวจสอบระบบfacebook page ในการใช้งานและสรุปงานต่าง ๆ
การแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน l การลงภาพด้วย Alum l การวิเคราะห์โพสการเข้าถึง l การสรุปงานรายเดือน (สถิติ)  ***เอกสารครูธนฐน

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่2 บ่าย) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 l การติดตาม l รางวัลเชิดชูเกียรติ . . อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการการอบรม