ผลงานเผยแพร่งานวิจัย

1. ผลการสอนใช้รูปแบบทางตรงในการพัฒนาความสามารถการล้างมือ

บทคัดย่อ-KRUPA

2. หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากร
ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

บทคัดย่อเผยแพร่ผลงาน.12